Bồi dưỡng Chính trị hè năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 25/9/2021 Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hiệp (Kiên Giang) tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ và giáo viên các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở trong toàn huyện bằng hình thức trực tuyến, có 51 điểm cầu với trên 1400 cán bộ, giáo viên tham dự.

Tại lớp bồi dưỡng, cán bộ, giáo viên được nghe các đồng chí báo cáo viên truyền đạt các nội dung, tập trung: Một số điểm mới, nổi bật trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 15/4/2021 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025; Kế hoạch, Chương trình hành động của Đảng bộ huyện Tân Hiệp về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025 ; tình hình trong nước, đối ngoại những tháng đầu năm 2021 và tình hình an ninh trong thời gian gần đây. Đồng thời, cán bộ, giáo viên được nghe báo cáo về chuyên môn, nghiệp vụ của từng bậc học theo kế hoạch năm học mới của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang, của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hiệp. Sau chương trình bồi dưỡng, cán bộ, giáo viên viết thu hoạch theo yêu cầu nộp về cho Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn.

Bồi dưỡng chính trị hè là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, được thực hiện hằng năm nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về chính trị, kinh tế – xã hội, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của ngành. Từ đó tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo của huyện nhà.

                                                                                                                                                                                                                           Hữu Hậu